Làm sao để thị thị dữ liệu theo ý mình? Cách sử dụng WP_Query như thế nào? Có rất nhiều cách để hiển thị, ở wordpress thường hay sử dụng nhiều câu lệnh để hiển thị, ở đây tôi giới thiệu về sử dụng WP_Query để hiển thị những dữ liệu như bài viết, hình ảnh, tài liệu ….

Các bạn thường xem các đoạn mã nguồn của wordpress thường hay thấy nhiều câu lệnh ở trang single.php, category.php …như sau:

<?php $query = array(
  'post_type' => 'post',
   'cat' => 'tin-tuc',
    'posts_per_page' => 5,
);
$the_query = new WP_Query($query);
if ( $the_query->have_posts() ): while( $the_query->have_posts() ): $the_query->the_post();
 the_title();
endwhile;
endif;
wp_reset_postdata();
?>

Vậy chúng ta đều không biết sao nó $the_query = new WP_Query($query); . Chúng được sử dụng ở đây là để query 1 mảng $query mà chúng ta đã định nghĩa cho mảng đó ở trên, vậy thì việc query rất chi là dễ,  bạn có thể hiển thị các bài viết thuộc theo tag, theo category, theo tác giả, hiển thị bao nhiêu bài , …. rất chi là nhiều, chỉ cần bạn bỏ những điều kiện vào 1 mảng và query nó sẽ hiển thị theo điều kiện của bạn.

author’ => ‘1,2,3,’, //(int) – Các ID tác giả cần lấy bài viết (thêm dấu – vào để loại trừ tác giả, ví dụ: -14, -20)

‘author_name’ => ‘hoanghiep’, //(string) – Lấy bài viết dựa theo tên nick name của tác giả

‘author__in’ => array( 2, 6 ), //(array) – Lấy bài dựa theo ID của tác giả

‘author__not_in’ => array( 2, 6 ), //(array)’ – Các ID của tác giả không muốn lấy bài

Để tham khảo các điều kiện đó bạn có thể xem qua bài viết này sẽ liệt kê các điều kiện mà bạn cần, lúc đó bạn sẽ áp dụng để tùy biến hiển thị các thông tin theo ý mình. Tất cả các tham số trong WP_Query trong WordPress

Nếu bài viết hữu ích hãy đánh giá bài viết:

0/5 (0 Reviews)